Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakładu Komunalnego w Zblewie

Zakład Komunalny Gminy Zblewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZKGZ.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: komunalny@zblewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 588 42 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunalny Gminy Zblewo ul. Pinczyńska 40 83-210 Zblewo

  • parking dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • brak korytarzy szerokich, czytelnej tablicy informacyjnej z numerami biur i wykazem stanowisk;
  • brak dostępności tłumacza polskiego języka migowego;
  • brak możliwość wejścia z psem asystującym;
  • brak urządzeń dla osób niewidomych i niesłyszących.

Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83-210 Zblewo
tel. 58 588 42 73

Uwaga! zmiana adresu poczty elektronicznej.
Korespondencje prosimy kierować na adres: komunalny@zblewo.pl

Skip to content