Jak zostać klientem

Jak zostać klientem Zakładu Komunalnego w Gminie Zblewo?

Kroki które należy podjąć, aby zostać klientem


– 1 –

Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta, lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej ZKGZ i wypełniony dostarczyć do Biura Obsługi Klienta

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy,
 • aktualną mapę dla celów informacyjnych bądź aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

– 2 –

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz należy zlecić wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan-deszcz (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

– 3 –

Opracowany projekt techniczny przyłączy należy dostarczyć do ZKGZ w celu jego uzgodnienia.

Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami.
Uzgodnienie dokumentacji jest odpłatne według cennika dostępnego w Biurze Obsługi Klienta ZKGZ

– 4 –

Po uzgodnieniu projektu technicznego przez ZKGZ można przystąpić do wykonania przyłączy.

UWAGA !!!
W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez ZKGZ tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
Wykonanie przyłączy należy zlecić uprawnionej firmie.

– 5 –

O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do ZKGZ pisemne zawiadomienie (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem).

– 6 –

Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w ZKGZ do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez ZKGZ w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

– 7 –

Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. ZKGZ dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

– 8 –

Przed montażem wodomierza przez ZKGZ należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w Biurze Obsługi Klienta.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości
  (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku), lub inny dokument uprawniający do zawarcia umowy – pełnomocnictwo, umowa najmu i inne)
 • umowa dzierżawy
 • pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy
 • Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  gospodarczej

– 9 –

Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).

– 10 –

Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.

– 11 –

Po zawarciu umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru końcowego przyłączy.

Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlany
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 • protokół próby szczelności
 • protokół kontroli jakości wykonanych robót w stanie odkrytym.

– 12 –

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ZKGZ lub telefonicznie pod nr telefonu 58 588 42 73

Skip to content