Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210
  Zblewo, tel./fax: 58 588 42 73, kom. 513 027 950, e-mail: komunalny@zblewo.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod.zk@wp.pl

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
  – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  – wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  – realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
  – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej Administratorowi.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
  zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia
  przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.
  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa.

 7. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
  danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie
  danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
  momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
  podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez
  Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych
  osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator
  pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów
  prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS
  i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.

 12. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator
  może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer
  telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.

 13. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 14. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać
  profilowaniu.
Skip to content